Срок за претенция за обезщетение

Жалбата за телесната повреда срещу ответното лице трябва да бъде повдигната в определен срок. Ако не прeдявите иск за компенсация от отговорното лице, в определното от закона време, Вие може да загубите правото си на компенсация.

Въз основа на член 3:310, параграф 1 от Нидерландския Граждански Кодекс,  абсолютният краен срок за подаване на жалба за телесна травма е 20 години, а относителният краен срок за подаване на жалба е 5 години след като жертвата е разбрала за нанесените щети и за отговорното за щетите лице. Срокът започва да тече от момента, в който пострадалото лице е установило щетите и  отговорното лице е посочено.

Фразата „да бъде запознат/а с щетите” е субективна. Отговорното лице, което обжалва иска, за обезщетение, трябва да докаже, че щетите са били на лице още преди инциднта и той не е причина за тях.

Член 3:310, параграф 2 от холандския граждански кодекс постановява, че жалбите за телесна повреда и смърт изтичат след 30 години, в случай на екологични щети и щети, причинени поради излагането на пострадлото лице на вредни субстанции, по смисълът на член 6.175 от Холандския Граждански Кодекс.

Член 3:310,параграф 5 от Холандския Граждански Кодекс посочва, че отколонение от абсолютния краен срок от 20 години, относителния краен срок от 5 години и краиния срок от 30 години в параграф 2, жалба за телесна травма или щета трябва да бъде подадена до 5 години след деня, в който пострадалото лице е разбрало за телесната травма и за отговорното лице.

Какво означава това ?

Прекратяването, на текущото право на давност, се нарича прекъсване. Обикновено се прекъсва давностният срок, тъй като кредиторът призовава длъжника да плати или да изпълни по друг начин споразумението. Препоръчително е да се потърси правна помощ в случаи на прекъсване.

Tags:

Letselschade Test Meer informatie

Zoek een letselschade expert