Телесно нараняване

Телесно нараняване може да доведе до множество финансови последици, които жертвата не е предвидила. Като най-често срещани причина за телесни повреди са наблюдавани пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки, медицински грешки, спортни инциденти, инциденти с животни или дефектни продукти.

В случай, че друго лице е отговорно за злополуката, жертвата има право на обещетение. В тези случаи се изчисляват не само материалните, но също и нематериалните щети, нанесене върху жертвата. При смъртен случай роднините на жертвата също имат право на обещетение.

В много от случаите е трудно за жертвата или нейн близък да намери правилният начин да потърси компенсация.

Attent Letselschade B.V   ще Ви помогне да възстановите щетите, възникнали в следсвтие на инцидента, като поемем изцяло грижите за този процес, а за Вас ще остане единствено да се погрижите за Вашето възстановяване.

  • Какво означава телесно нараняване?

В тълковния речник телесно нараняване е обозначено като: физическо, външно телесно увреждане от злополука, появило се внезапно и довело, самостоятелно и независимо от други причини или физически недъзи или болести, съществуващи преди злополуката, до смърт, трайна загуба на трудоспособност или хоспитализация на потърпевшото лице. Това нараняване може да включва както телесна повреда, така и психическо нараняване.

Член 6:107 от гражданския коденкс на кралство Нидерландия допълнително обяснява какви телесни повреди са в съответствие със закона и какви претенции могат да бъдат предявени. Този член гласи следното:

Чл. 6: 107 Холандски граждански кодекс (телесна повреда)

  1. Ако някой в ​​резултат на събитие, за което друг е отговорен, претърпи телесни или душевни повреди, отговорната страна се задължава да възстанови направените, различни от възстановяването на щетата на пострадалото лице, разходи, по застрахователна полица. Подобни разходи се възстановявят на пострадалите или тези, които биха могли да претендират за нанесените щети.
  2. Онзи, който е бил подведен под отговорност от третото лице съгласно предходния параграф, може да направи същата защита, че би трябвало да служи на пострадалото лице.

 

Написаното отгоре служи за основа за щетите, за които пострадалото лице може да претендира.

Примери

* Повреда, засягаща дееспособноста на пострадалия:

Пострадалият не е в състояние да упражнява нормалната си трудова дейност, в резултата на злополуката, временно или за постоянно. Това може да доведе до загуба на доходи под формата на загуба на заплати, комисионни, надбавки или загуба на печалба.

* Медицински разходи:

Потърпевшата страна може да е прунудена да поеме непредвидими разходи, свързани с хоспитализация, разходи за линейка, пътни разходи за посещения от членове на семейството, в случай, че пострадалия е настанен в медицинско учреждение, разходи за детегледачка, разходи за социални грижи, включително чрез роднини.

* Поддръжка и работа в дома и градината.

Помощта, от която се нуждаете, трябва да бъде възстановена.

* Разходи за медицинско лечение, като физиотерапия например.

* Пътни разходи за посещения, например в болницата или при общопрактикуващ лекар.

* Грижи:

Може да се окаже, че дълго време след злополуката пострадалото лице е трябвало да остане в старчески дом или е имало нужда от грижи от роднини вкъщи. За подобен вид помощ може да бъде изискана компенсация.

*В случай на телесна повреда потърпевшата страна има право на обещетение за нанесените нематериални щети, причинени от злополуката като психически травми и т.н.

Гореспоменатото са само отделни примери за възможните щети, които могат да последват от нанесена телесна повреда. Подобни последствия варират в отделните случаи на телесна повреда. В подобни случаи е препорачително първо да се свържете с лекар, възможно най-бързо след злополуката, за да може Вашето нараняване и рехабилитация да започнат възможно по-скоро.

Въпроси?

В случай, че имате въпроси свързани с темата по телесни наранявания, моля, свържете се с един от адвокатите на Attent Letselschade B.V . Те ще обсъждят последствията от нараняването Ви без никакво задължение и напълно безплатно. Нашата компания предлага обслужване изцяло на вашият роден език.

Тест за телесно нараняване Повече информация

Потърсете експерт по телесни наранявания